sublimeText 3 设置格式化代码快捷键的问题

老白 3年前 621浏览 0评论

sublime中自建的有格式化按钮:

Edit  ->  Line  ->  Reindent  

 

只是sublime并没有给他赋予快捷键,所以只需加上快捷键即可

 

Preference  ->  Key Bindings -user 

打开用户快捷键绑定设置添加(比如添加:ctrl + alt + l)

 { "keys": ["ctrl+alt+l"], "command": "reindent" },  //格式化代码快捷键  注意不要忘记加逗号

注:这里为了和webstorm保持一致就把格式化代码的快捷键设置成ctrl+alt+l

 

发表评论